خط مشی و اهداف کسب و کار یک گام راهبردی

خط مشی و اهداف کسب و کار یک گام راهبردی برای تدبیر و تعیین خط مشی و اهداف کسب و کار چند قدم باید برداشت. در این نوشتار در خصوص این اقدامات توضیحاتی ارائه می شود. خط مشی و اهداف…

رسم ماتریس SWOT آغاز یک برنامه استراتژیک

رسم ماتریس SWOT آغاز یک برنامه استراتژیک   مهمترین قدم برای برنامه ریزی استراتژیک رسم ماتریس SWOT می باشد.این ماتریس به ما نحوه شناسایی نقاط ضعف ، قوت ، تهدید و فرصت ها می آموزد . رسم ماتریس SWOT از…